DISCOGRAPHYABSURDITY
PRIKOSNOVENIE 84 CD

œ
MY FELLOW CITIZENS,
COLD CHEEK
PROMISE TO REUNION
RITUAL 4,
TELEPATHY
ALL THE VANITIES
FULL MOON - a death of a journalist-
IN HONG KONG
MEMORY OF THE OCEAN
PRAYED AGAINtotal 10songs 2004


Jack Or Jive's new album ABSURDITY showed up very suddenly and
obtrusively. I had read the little commentary on Prikosnovenie, stating that
this new release was written and composed in full awareness of the
excruciating events in our world. I rushed to get it..
There are in fact 10 tracks that effectively deal with what is happening
on this planet. We as listeners feel it very strongly through the warren of
vibrant voices, complaining synths and nostalgic piano. Jack Or Jive
seem to have tried and instill immense and intense emotion in their album.
Each song leaves a mark in our ears, in our minds.
Track 5 stupendously sticks out of the chaplet: a jolly, hopeful, rhythmic
and soaring song, a kind of break, that nonetheless carries its little share of
touching melancholy.
Besides, most of the moods on this CD are more prone to observation,
pondering, mediation, thanx to visions carried in a strange language - a rather
efficient method for the realisation of our human reason & sensitivity.
It is a must for all Jack Or Jive fans (let us notice a discreet resurgence of
the band's older style), as well as for any person who seeks EMOTION
in music, or who is simply desiring to follow his/her sensistive human nature.


written by simon


DOWNLOAD @FULL MOON i2.1MBj