LIVE PHOTO2007

Photos: (C) kiyomi fuke
AT / KOUENJI 20000V (tokyo JAPAN)