LIVE PHOTO2005


Photos: (C) Hideki Kamauchi


AT / CLUB WATER (osaka JAPAN)